टीमची काही वैशिष्ट्ये

टीमची काही वैशिष्ट्ये

टीमची काही वैशिष्ट्ये
१) एक सामुहिक उद्देश :
टीममधील सर्व सदस्यांना हे ठावूक असते की आपण कोणत्या उद्देशाने काम करीत आहोत आणि त्यातील प्रत्येकाची व्यक्तिगत कोणती जबाबदारी आहे ते चांगले महित असते. त्यामुळे एखाद्या अडचणीने वा लहानशा वादळाने टीममध्ये सहजासहजी गोंधळ उडत नाही. टीम कोलमडत नाही.

Share This Post

Post Comment