टीमची काही वैशिष्ट्ये

टीमची काही वैशिष्ट्ये १) एक सामुहिक उद्देश : टीममधील सर्व सदस्यांना हे ठावूक असते की आपण कोणत्या उद्देशाने काम करीत आहोत आणि त्यातील प्रत्येकाची व्यक्तिगत कोणती जबाबदारी आहे ते चांगले महित असते. त्यामुळे एखाद्या अडचणीने वा लहानशा वादळाने टीममध्ये सहजासहजी…
सुसंघटीत टीमचे महत्व

सुसंघटीत टीमचे महत्व अनेक कामे अशी असतात की व्यक्ती स्वत: ती सहज करू शकतो. मात्र एका टीममध्ये केल्याने अधिक लवकर आणि दर्जेदार कामे होतात. त्याचबरोबर व्यक्तीने त्याची क्षमता, टीममधील सहका-यांच्या गुणांशी – क्षमतेशी जोडली तर मोठा परिणाम प्राप्त होतो. टीममध्ये…